Zarząd
SONEL SA z siedzibą w Świdnicy informuje, że w dniu 16 grudnia 2011
roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08 grudnia 2011
roku, sygn. sprawy WR.IXNS-REJ.KRS/015433/11/936 o rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), z kwoty 1.385.000
zł do kwoty 1.400.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało
dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
dokonanego na podstawie Uchwały nr 7/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2007r. zarejestrowanego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 lipca 2007 r. Podwyższenie
kapitału zostało dokonane poprzez emisję 150 000 sztuk (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii D
(trzecia transza) o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W związku
ze zwiększeniem kapitału zakładowego zmniejszeniu uległo warunkowe
podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 15.000 zł do kwoty 0 zł.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane zostały akcje
zwykłe na okaziciela serii D SONEL SA został opisany w Prospekcie
Emisyjnym akcji serii E SONEL S.A . Informacja o przydziale akcji serii D
została podana w raporcie bieżącym nr 23/2011r. z dnia 23 listopada
2011 r.

Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1
400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) i dzieli
się na 14 000 000 (słownie: czternaście milionów sztuk) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po dokonaniu
rejestracji podwyższenia kapitału składowego wynosi 14 000 000 (słownie:
czternaście milionów).

W związku z powyższym zmieniony został paragraf 8 Statutu Spółki, który uzyskał następujące brzmienie:

§ 8

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000 (słownie: jeden milion
czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 14.000.000 (słownie:
czternaście milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (dziesięć)
groszy każda, na które składa się:

a)5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii A

b)4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

c)600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C

d)450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D

e)3.550.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E.

2. Założycielami Spółki są:

1)Krzysztof Folta

2)Krzysztof Wieczorkowski

3)Mirosław Nowakowski

4)Tadeusz Sołkiewicz

5)Kazimierz Stogniew

6)Jan Walulik

7)Marian Wojdyło.

Jednocześnie Zarząd SONEL SA informuje, iż aktualnie Prezes Zarządu
SONEL SA Pan Krzysztof Wieczorkowski posiada 3.095.744 akcji SONEL SA co
stanowi udział w kapitale zakładowym Spółki, w wysokości 22,11%, zaś
Wiceprezes Zarządu Pan Jan Walulik posiada 1.003.783 akcji SONEL SA co
stanowi udział w wysokości 7,17%.