Raport bieżący 3/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 28 lutego 2022 roku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta, tj. Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS: 0000700882), poprzez przeniesienie całego majątku Gamedust sp. z o.o. na Emitenta bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (połączenie przez przejęcie).

 

Emitent informuje, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, w wyniku przekształcenia Emitent jest stroną wszystkich praw i obowiązków przysługujących na dzień połączenia, tj. na dzień 28 lutego 2022 roku, Gamedust sp. z o.o., a Gamedust sp. z o.o. podlega rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.