Raport bieżący 30/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 września 2022 r. Pana Tomasza Burczyńskiego do składu Zarządu Spółki bieżącej kadencji i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

 

Pan Tomasz Burczyński jest związany z Grupą K2 od 2003 roku. Od roku 2009 współtworzył i zarządzał segmentem software – obecnie spółka Fabrity, w której pełni stanowisko Prezesa Zarządu.

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne. Związany z Katedrą Ekonometrii, gdzie zajmował się metodami wspomagania decyzji i sztuczną inteligencją oraz z Katedrą Informatyki Gospodarczej, gdzie pracował jako wykładowca.

Zaangażowany merytorycznie w wiele projektów informatycznych realizowanych dla dużych polskich i międzynarodowych firm. Ekspert w dziedzinie nowoczesnej sprzedaży i marketingu B2B. W Fabrity odpowiada między innymi za obszar sprzedaży do nowych klientów, rozwój oferty i R_D.

 

Pan Tomasz Burczyński oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności K2 Holding S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.