Najbliższe wydarzenia

Powołanie członków Rady Nadzorczej AB S.A. na nową kadencję

grudzień 22, 2020

Raport bieżący 25/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) informuje o powołaniu z dniem 22 grudnia 2020 r. członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w składzie następującym:

 

IWONA PRZYBYŁO – Członek Rady Nadzorczej

 

Pani Iwona Przybyło ukończyła Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskując tytuł magistra. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu na stanowisku nauczyciela działu przedszkolnego, a następnie pedagoga szkolnego. W latach 1993 – 1999 prowadziła działalność gospodarczą pod firmą “PH AB Iwona Przybyło”. Pani Iwona Przybyło jest jednym z aktualnych członków Rady Nadzorczej AB S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej od chwili zawiązania Spółki.

 

Według złożonego oświadczenia Pani Iwona Przybyło nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

JACEK ŁAPIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Jacek Łapiński ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzanie Przedsiębiorstwem uzyskując tytuł magistra. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą “Vobis Microcomputer Wałbrzych Jacek Łapiński”. Pan Jacek Łapiński zasiada w Radzie Nadzorczej AB S.A. nieprzerwanie od 1999 r.

 

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Łapiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej spółki osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

JERZY BARANOWSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Baranowski jest przedsiębiorcą i ekspertem w zakresie rozwiązań Open Source oraz technologii chmurowych. Studiował chemię na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje utworzenie i kierowanie spółkami odpowiedzialnymi za dystrybucję i usługi w dziedzinie oprogramowania i IT. W 1990 roku założył i kierował spółką Commpol S. A. będącą dystrybutorem sprzętu IT. W roku 2000 powołał do życia spółkę B2B sp. z o.o., będącą liczącym się integratorem i usługodawcą w obszarze oprogramowania otwartego. W 2009 r. powołał spółkę Linux Polska sp. z o.o., która jest integratorem rozwiązań Open Source i polskim liderem w tym obszarze, oferując usługi konsultingowe, wdrożeniowe i utrzymania. W 2013 roku utworzył spółkę EuroLinux Sp. z o.o., której jest obecnie prezesem zarządu, będącą polskim producentem rozwiązań Open Source, wśród których są: system operacyjny, serwer aplikacji Java, 2 systemy bazodanowe, platformę automatyzacji procesów, platformę zarządzania systemami operacyjnymi oraz platformę do zarządzania chmurami hybrydowymi. Odbiorcami usług i produktów spółek EuroLinux sp. z o.o. i Linux Polska sp. z o.o. są największe podmioty sektora bankowo-finansowego, telekomunikacyjnego, publicznego oraz IT.

Pan Jerzy Baranowski zasiada w Radzie Nadzorczej AB S.A. od 2015 roku, będąc jednocześnie członkiem Komitetu Audytu działającego w jej ramach.

 

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Baranowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej spółki osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

JAKUB BIEGUŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Bieguński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe w private equity/venture capital, nadzorze właścicielskim, corporate finance, bankowości inwestycyjnej, strukturyzowaniu transakcji, restrukturyzacji oraz doradztwie strategicznym, jak również w zarządzaniu projektami. Doświadczenie zawodowe pozyskiwał m.in. w BRE Corporate Finance (obecnie mCorporate Finance) jako konsultant w zakresie doradztwa M&A i corporate finance oraz w Roland Berger, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego. Od 2006 roku pracuje w banku Santander Bank Polska, aktualnie jako Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych w Biurze Zarządzania Kapitałem i Inwestycji Kapitałowych odpowiadając m. in. za zarządzanie i realizację nadzoru właścicielskiego w ramach portfela inwestycji kapitałowych. Jest członkiem zarządu spółki Santander Inwestycje sp. z o.o. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również członkostwo w radach nadzorczych kilku polskich firm (i3D, Invico, Masterform, Holicon, Centrum Klima).

Od 2015 roku zasiada w Radzie Nadzorczej AB S.A., będąc również członkiem Komitetu Audytu AB S.A. funkcjonującego w ramach tej Rady.

 

Według złożonego oświadczenia Pan Jakub Bieguński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej spółki osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

MAREK ĆWIR – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Ćwir ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Posiada 25 lat doświadczenia w pracy na rynkach kapitałowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BRE Banku. W latach 1995 – 2000 zatrudniony w CA IB Securities S.A. na stanowisku zastępcy dyrektora. W latach 2000 – 2004 zatrudniony w Wirtualnej Polsce S.A. na stanowisku kontrolera finansowego. W latach 2004-2005 zatrudniony w dziale finansowym w Matrix.pl S.A. Od 2005 r. pracuje w Pekao Investment Banking S.A., obecnie na stanowisku dyrektora zarządzającego. Odpowiada za realizację projektów z zakresu ofert publicznych, fuzji i przejęć oraz doradztwa finansowego.

Od 2015 roku zasiada w Radzie Nadzorczej AB S.A., będąc jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu AB S.A. funkcjonującego w ramach tej Rady.

 

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Ćwir nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej spółki osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

WOJCIECH NIESYTO – Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Niesyto jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości. Naukę kontynuował na Norwegian School of Economics and Business Administration, gdzie ukończył program magisterski na kierunku ekonomia i biznes międzynarodowy. Uzyskał również tytuł CEMS Master in International Management na Vienna University of Economics and Business Administration. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Inwestycji i Zarządzania Projektami Wykorzystującymi Odnawialne Źródła Energii na Uczelni Łazarskiego.

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał m. in. w UBS Investment Bank w Londynie na stanowisku Trader Rynku Akcji, w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. na stanowisku Młodszego Zarządzającego Portfelem Akcji, w Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji oraz w Adiuvo Investments S.A. jako Business Development Manager odpowiadający za rozwój sprzedaży produktów spółek portfelowych na rynkach zagranicznych. Od 2016 roku jest partnerem w Kogito Ventures, gdzie zarządza funduszem Kogito Ventures ASI koinwestującym z syndykatami aniołów biznesu w spółki prywatne na wczesnym etapie rozwoju. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej m. in. w Packhelp S.A, Punch Punk S.A., Lunching.pl sp. z o.o., Smart Faktor S.A.

 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Wojciech Niesyto nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej spółki osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.