Najbliższe wydarzenia

Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.

cze 15, 2021

Raport bieżący z plikiem 19/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołało w dniu 15 czerwca 2021 roku Pana Grzegorza Dzika oraz Pana Leszka Mierzwę na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2020 r.

Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2023.

Według oświadczeń złożonych Spółce :

– Pan Grzegorz Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

– Pan Grzegorz Dzik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

– Pan Leszek Mierzwa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

– Pan Leszek Mierzwa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Panów Grzegorza Dzika oraz Leszka Mierzwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl