Najbliższe wydarzenia

Powołanie Komitetu Audytu

marzec 4, 2021

Raport bieżący 3/2021

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) informuje o powołaniu w dniu 4 marca 2021 r. przez Radę Nadzorczą ze swojego składu członków Komitetu Audytu, w składzie następującym:

 

MAREK ĆWIR – Przewodniczący Komitetu Audytu

JAKUB BIEGUŃSKI – Członek Komitetu Audytu

JERZY BARANOWSKI – Członek Komitetu Audytu.

 

Szczegółowe informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu kariery zawodowej członków Komitetu Audytu, prowadzonej przez nich działalności oraz kwestii wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Spółka podała w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.