Raport bieżący 12/2024

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą XI kadencji.

 

Liczba Członków Rady Nadzorczej XI kadencji ustalona została na 6 osób.

 

W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Roman Sobiecki,

2. Michał Słomkowski,

3. Wiesław Wasilewski,

4. Ahmed Khalil,

5. Dorota Podedworna-Tarnowska,

6. Marek Rocki.

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

 

 

Roman Sobiecki

 

Jest prorektorem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie ds. rozwoju oraz dyrektorem Instytutu Rynków i Konkurencji. Wcześniej, w latach 2012-2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działała przy Ministrze Gospodarki.

 

Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 70 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”, „Kwestia agrarna w teorii ekonomii”). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm.

 

Pan Roman Sobiecki posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach SA (1997-1998), członka Rad Nadzorczych spółek: Ruch SA (1997-1998), Banku PKO BP SA (2008-2009), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-2016), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. (2009-2010), przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży (1997-2004) i przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). Pełnił także funkcję członka Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch (1993-1998). Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA pełniąc w niej funkcję przewodniczącego. W latach 2017-2024 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Makarony Polskie SA.

 

Pan Roman Sobiecki oświadczył, że w trakcie XI kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

 

Michał Słomkowski

 

Pan Michał Słomkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie na kierunku BBA Finance and Accounting oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Finanse Przedsiębiorstw, Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Akademii Leona Koźmińskiego – Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kontrolingu, zarządzania efektywnością i kosztami pracy.

 

Pan Michał Słomkowski jest wspólnikiem spółki Elektrociepłownia Płock Sp. z o.o. (od 2014) oraz iKargo Sp. z o.o. /wcześniej MM Factor Sp. z o.o./ (od 2013). Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu iKargo Sp. z o.o., wcześniej, od 2013 roku, był Członkiem Zarządu MM Factor Sp. z o.o.. Od 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Makarony Polskie SA, a od 2017 roku jest również Członkiem Komitetu Audytu Makarony Polskie SA.

 

Pan Michał Słomkowski oświadczył, że w trakcie XI kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

 

Wiesław Wasilewski

 

Pan Wiesław Wasilewski ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na wydziale Nauk Ekonomicznych, kierunek Zarządzanie Funduszami Unijnymi.

 

Od roku 2002 jest właścicielem firmy doradczej Big-Pol Fundusze Pomocowe specjalizującej się w dużych projektach inwestycyjnych głównie w branży mleczarskiej, owocowo-warzywnej, mięsnej, przetwórstwa i przemiału zbóż, wytwarzania pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, spirytusowej i olejarskiej. Główne obszary działalności to budowa i modernizacja powierzchni produkcyjnych i magazynowych, modernizacja i zakup maszyn i urządzeń, informatyzacja i robotyzacja procesów produkcji i magazynowania, laboratoria i analizatory. Specjalizuje się w nadzorze nad planowaniem inwestycji, uzyskaniem pełnego finansowania (w tym dotacji unijnych), rozliczenia pozyskanych środków i monitorowania efektów inwestycji, doradztwie finansowym, księgowym i podatkowym, wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, technologicznych i organizacyjnych.

Autor publikacji w prasie branżowej i spożywczej, m.in. Przegląd Mleczarski, Gospodarka mięsna, Przemysł owocowo-warzywny i fermentacyjny, Agrotrendy, Poradnik rolniczy, Czysta Energia. Prelegent wielu konferencji i seminariów, m.in. w trakcie Polagry, Food Practic, Euromlecz, Bio Expo.

 

W latach 2008-2012 Pan Wiesław Wasilewski pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/. Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA, a od 2017 roku jest również Członkiem Komitetu Audytu Makarony Polskie SA.

 

Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że w trakcie XI kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

 

Ahmed Khalil

 

Pan Ahmed Khalil posiada tytuł licencjata w dziedzinie Business Administration (Zarządzanie przedsiębiorstwem) z podwójną specjalizacją z zakresu Finansów i Marketingu, który zdobył na Amerykańskim Uniwersytecie w Kairze (2005), ukończył również studia MBA w Harvard Business School (2012) ze specjalizacją Finanse przedsiębiorstwa i Nieruchomości.

 

Doświadczenie Ahmeda Khalila, które zdobył, pracując w firmach Microsoft i Raya Group w Egipcie, obejmuje ogólne zarządzanie, sprzedaż, marketing oraz rozwój biznesu.

 

Pan Khalil jest członkiem zarządu Raya Holding od 2008 roku oraz Dyrektorem Generalnym (CEO) Raya Holding for Financial Investments od 2020 roku. Członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA od 2020 roku.

 

Pan Ahmed Khalil oświadczył, że w trakcie XI kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

 

Dorota Podedworna-Tarnowska

 

Pani Dorota Podedworna-Tarnowska jest doktorem nauk ekonomicznych (stopień uzyskany z wyróżnieniem). Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Senatu SGH. Autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie finansów korporacyjnych i rynku kapitałowego. Zdobywczyni nagród i wyróżnień Rektora SGH za działalność naukową i organizacyjną.

 

W latach 2013-2015 pełniła funkcję podsekretarza stanu – wiceministra w Ministerstwie Finansów, sprawując nadzór między innymi nad zarządzaniem długiem publicznym, regulacjami rynku finansowego, rachunkowości i audytu oraz Komitetem Standardów Rachunkowości. W tym samym czasie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Nadzoru Audytowego w Polsce oraz Przewodniczącej Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

 

Pani Dorota Podedworna-Tarnowska posiada bogate doświadczenie jako członkini rad nadzorczych spółek, w przeszłości m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego była przewodniczącą komitetu wynagrodzeń. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej, przewodniczącej komitetu audytu oraz przewodniczącej komitetu wynagrodzeń w Dom Development S.A. oraz funkcję przewodniczącej komitetu audytu w radzie nadzorczej Banku BPH SA. Jest zastępcą powiernika przy Millennium Banku Hipotecznym SA.

 

Pani Dorota Podedworna-Tarnowska jest absolwentką kierunku finanse i bankowość w SGH. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, programu International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie. Ukończyła szereg kursów z zakresu audytu, rachunkowości oraz inwestowania. W 2012 odbyła staż naukowy w departamencie finansów w New York University Stern School of Business.

 

Pani Dorota Podedworna-Tarnowska oświadczyła, że w trakcie XI kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

 

Marek Rocki

 

Pan Marek Rocki jest profesorem nauk społecznych. Od 1981 roku jest związany ze Szkołą Główną Handlową (SGH). Zainteresowania naukowe i związany z nimi dorobek naukowy, obejmują zagadnienia szeroko rozumianej ekonometrii oraz analiz szkolnictwa wyższego.

 

Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W latach 1990-1996 dwukrotnie prorektor SGH, w okresie 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH, w latach 1999-2005 dwukrotnie rektor SGH, w okresie 2005-2011 dwukrotnie dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach 2016-2020 ponownie pełnił funkcję rektora SGH. W okresie 2005-2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej, a w latach 2008-2015 Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2005-2019 Senator RP.

 

Pan Marek Rocki był członkiem rad nadzorczych: Bank Millenium SA (1999-2014), HOOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW „Rzeczpospolita” SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA(2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008), COGNOR SA (2004-2022). W latach 2000-2001 przewodniczył radzie nadzorczej spółki Netia 1 Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA od 2010 roku.

 

Pan Marek Rocki oświadczył, że w trakcie XI kadencji Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA złożyli indywidualne oświadczenia w których zadeklarowali, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmują stanowisk i nie pełnią funkcji publicznych określonych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 KSH oraz nie orzeczono wobec nich pozbawienia prawa pełnienia funkcji rady nadzorczej i reprezentanta w spółce handlowej na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy prawo upadłościowe. Nie zajmują się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Rada Nadzorcza XI kadencji ukonstytuowała się na posiedzeniu odbytym w dniu 24 czerwca 2024 roku. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrany został Pan Roman Sobiecki, a Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pan Ahmed Khalil.

 

Rada Nadzorcza XI kadencji powołała Komitet Audytu w składzie:

– Pani Dorota Podedworna-Tarnowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu,

– Pan Michał Słomkowski – Członek Komitetu Audytu,

– Pan Wiesław Wasilewski – Członek Komitetu Audytu.