Raport bieżący 2/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Wojciecha Armuły do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Wojciech Armuła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył również studia podyplomowe organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych.

Od 2008 r. zatrudniony w Addventure sp. z o.o. W latach 2006-2008 związany z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. pracując na stanowisku analityka finansowego. Był zaangażowany w realizację szeregu ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (m.in. Cyfrowy Polsat, Inteliwise, Rafako, Intersport Polska, Mercator Medical, Ailleron, Archicom, Nanogroup, ML System). W latach 1999-2006 zatrudniony w Polinvest sp. z o.o. jako konsultant, realizując i współrealizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji, studia wykonalności projektów infrastrukturalnych, biznes plany różnorodnych przedsięwzięć. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z zakresu analizy fundamentalnej i wyceny przedsiębiorstw w Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był ekspertem zewnętrznym Ministerstwa Energii (od 2016 r. do 2022 r.) oraz Instytutu Nafty i Gazu (od 2009 r. do 2022 r.) z zakresu aspektów finansowych realizacji projektów energetycznych. W latach 2009-2015 był ekspertem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (asesor w zakresie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw). Od 2015 r. jest również coachem Komisji Europejskiej (EASME, Horizon 2020 SME Instrument) – konsulting i coaching finansowy dla SME.

Od 2018 r. jest członkiem rady nadzorczej ML SYSTEM S.A., pełniąc rolę przewodniczącego komitetu audytu. W okresie od listopada 2017 r. do marca 2018 r. był członkiem rady nadzorczej Mercator Medical S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wojciech Armuła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, a także spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.