Raport bieżący 3/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Witolda Kruszewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Witold Kruszewski ukończył w 1999 r. studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), na Wydziale Finansów, na Kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Posiada następujące doświadczenie zawodowe:

1999 – 2002 Arthur Andersen Sp. z o.o., Senior Consultant,

2002 – 2007 NOMI S.A., Kontroler Finansowy, Dyrektor Finansowy,

2007 – 2011 Mix Electronics S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu,

2011 – 2013 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu,

2013 – 2021 Mercator Medical S.A., Dyrektor Finansowy, od 2015 Członek Zarządu.

Witold Kruszewski jest prezesem zarządu i wspólnikiem Grandis Sp. z o.o. Prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Witold Kruszewski KRUSZEWSKI CONSULTING”. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Wykonawców i Podwykonawców Budowlanych podwykonawcy.org. Podmioty te nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Mercator Medical S.A.

Witold Kruszewski był do 2010 r. prezesem zarządu ELECTRO Wrocław Sp. z o.o. (aktualnie PLAY 4 MIX Sp. z o.o.), do 2011 r. prezesem zarządu „Centuś” Sp. z o.o. (później pod firmą ELECTRO Rzeszów Sp. z o.o., zlikwidowana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców w 2014 r.) Do 2013 r. był członkiem zarządu Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A., członkiem zarządu Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o., członkiem zarządu Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o., członkiem zarządu BH Travel Retail Poland Sp. z o.o., członkiem zarządu MAGNA PROJECT Sp. z o.o. oraz wiceprezesem zarządu i wspólnikiem Vincent Investment Sp. z o.o. (obecnie ID Biuro Projektów Sp. z o.o.). Do 2014 r. był komandytariuszem Vincent Investment Sp. z o.o. Sp. k. (obecnie ID Biuro Projektów Sp. z o.o. Sp. k.). W okresie zatrudnienia w Mercator Medical S.A. pełnił również funkcje zarządcze w jednostkach zależnych Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Witold Kruszewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Witold Kruszewski oświadczył że spełnia wymogi dla członków komitetu audytu, określone art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, natomiast nie spełnia wymogu niezależności określonego w art. 129 ust. 3 tejże ustawy.