Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu
dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej City Interactive
S.A., która podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 22 sierpnia 2011
roku na stanowisko Członka Zarządu Emitenta Pana Michała Sokolskiego –
Dyrektora Działu Dewelopmentu City Interactive S.A.

Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta,

Pan Michał Sokolski posiada 322.000 akcji City Interactice S.A.

Pan Michał Sokolski sprawuje również funkcje: Członka Zarządu w Business
Area Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce Premium Food
Restaurants S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Sokolski nie prowadzi
działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem
w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek
innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Michal Sokolski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.