Zarząd COMPLEX S.A.
(Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12
maja 2011 roku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady
Nadzorczej powołało na nową kadencję dotychczasowych członków Rady
Nadzorczej, to jest: Panią Urszulę Izabelę Nowacką, Panią Ewę Annę
Nowacką, Panią Katarzynę Annę Nowacką, Pana Lucjana Nowackiego i Pana
Stanisława Osieckiego. Kadencja ww. członków Rady Nadzorczej rozpoczęła
się w dniu 12 maja 2011 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie prowadzą działalności,
która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności
Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki
kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie
jej organu.

Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli także, że nie są wpisani w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje CV powołanych Członków Rady Nadzorczej.

[Załączniki]