Zgodnie z § 5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd
PZ CORMAY S.A. (Spółka) informuje, iż dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady
Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób oraz wybrało w jej skład:
Stefana Jackowskiego, Ryszarda Błażejewskiego; Pawła Nowaka;
Włodzimierza Jaworskiego i Macieja Wojtkowskiego. Treść uchwał dotycząca
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz ich wyboru zawiera
raport bieżący Spółki nr 19/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

1/ Stefan Jackowski – członek Rady Nadzorczej – Pan Stefan Jackowski
posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem, a obecnie profesorem
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2005 Pan Stefan Jackowski był
dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego. Ponadto Pan Stefan Jackowski pełni funkcję Prezesa
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Pan Stefan Jackowski pełnił
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

2/ Ryszard Błażejewski – członek Rady Nadzorczej – Pan Ryszard
Błażejewski posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Medycznej w
Łodzi, mgr farmacji, Specjalizacja II st. w zakresie analityki
klinicznej. Członek Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

Przebieg pracy zawodowej:

Obecnie, działalność gospodarcza; „Prime Consulting” Ryszard Błażejewski
Łódź. Doradztwo, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej

1996 – 2004 Bayer Sp. z o.o. Warszawa, Dyr. Sprzedaży;

1994 – 1996 Tecom Analytical Systems Poland, Warszawa, sprzedaż i
promocja aparatury i odczynników dla diagnostyki laboratoryjnej;

1991 – 1993 Fundacja Rozwoju Nauki Polskiej, Warszawa /wyłączny
przedstawiciel i dystrybutor Bayer AG Levekusen w Polsce/ – kierowanie
projektem i wykonaniem umowy na promocję i dystrybucję z Bayer Pharma AG
Levekusen;

1973 – 1992 Woj. Szpital Zespolony im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, starszy asystent.

3/ Paweł Edward Nowak – członek Rady Nadzorczej – posiada wykształcenie
wyższe zdobyte na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1976 r. pracą na
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1978-1981 Pan Nowak zatrudniony był w
gabinecie Ministra Przemysłu Maszynowego, a od roku 1981 prowadził
własną działalność gospodarczą, początkowo jako właściciel PPHU „Argo”, a
od 2006 r. jako właściciel i dyrektor firmy ARGOTOP. Pan Nowak pełnił
funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

4/ Włodzimierz Jaworski – członek Rady Nadzorczej – posiada
wykształcenie wyższe ekonomiczne. Członek Rady Nadzorczej Spółki
poprzedniej kadencji.

Doświadczenie zawodowe:

01.2002 r. – 07.2002 r. – członek Zarządu Polski Dom Farmaceutyczny Sp. z o. o.;

02.2003 r. – 04.2005 r. – specjalista ds. kluczowych klientów w spółce Trust Broker Sp. z o. o.;

09.2004 r. – 06.2005 r. – prowadził własne biuro rachunkowe zajmujące się obsługą księgowo-podatkową podmiotów gospodarczych;

10.2001 r. – nadal – Prezes Zarządu TT Management Sp. z o. o.;

05.2005 – 04.2006 specjalista ds. podatków w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Polityki Rachunkowej i Podatków;

05.2006 r. – 11.2006 r. – główny specjalista ds. podatków w Handlowy –
Leasing Sp. z o. o. Grupa Banku Handlowego w Warszawie S.A. –
Departament Finansów.

od 03.2009 r. accounting manager i kontroler na Polskę w Teradata Polska Sp. z o. o.

5/ Maciej Wojtkowski – członek Rady Nadzorczej – Kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe: Dr hab. Maciej Wojtkowski urodził się w 1975 r.
Tytuł zawodowy magistra fizyki w specjalności fizyki eksperymentalnej
uzyskał w roku 1999. W cztery lata później Maciej Wojtkowski uzyskał
stopień doktora nauk fizycznych. W maju roku 2010 uzyskał stopień
doktora habilitowanego. W latach 1999-2003 dr Wojtkowski pracował na
stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki UMK, a od roku 2003 jest
zatrudniony na stanowisku adiunkta. Dr Maciej Wojtkowski zajmuje się
zastosowaniami optyki w medycynie. Główną tematyką badań naukowych
prowadzonych przez dr Wojtkowskiego jest tomografia optyczna z użyciem
światła częściowo spójnego. Swoją pracą dr Wojtkowski wniósł znaczący
wkład w rozwój metody spektralnej tomografii optycznej OCT (SOCT). Wraz z
kolegami z Zespołu Fizyki Medycznej UMK w Toruniu skonstruował pierwsze
na świecie urządzenie do przyżyciowego obrazowania siatkówki ludzkiej
za pomocą SOCT. Zastosowanie tej techniki umożliwiło osiągnięcie
najkrótszych na świecie czasów ekspozycji i jednocześnie pozwoliło
udowodnić wyższość techniki spektralnej OCT nad standardową i czasową
tomografią optyczną OCT.

W trakcie swojej kariery akademickiej doktor Wojtkowski nabywał
doświadczenia w pracy laboratoryjnej pracując na wielu stażach naukowych
na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Kent w Canterbury oraz w
Massachusetts Institute of Technology w USA. W dniu 29 czerwca 2010 r.
wybrany członkiem Rady Nadzorczej Spółki, którą to funkcję pełnił do
końca kadencji Rady Nadzorczej.