Zgodnie z § 5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd
PZ CORMAY S.A. (Spółka) informuje, iż dnia 30 czerwca 2011 roku Rada
Nadzorcza nowej kadencji, odbyła posiedzenie, na którym podjęto między
innymi uchwały dot. ustalenia liczby członków Zarządu nowej kadencji na 2
(dwie) osoby oraz wybrała w jej skład: Tomasza Tuora i Barbarę Tuora –
Wysocka.

Informacje o powołanych członkach Zarządu:

1/ Tomasz Tuora – Prezes Zarządu – Kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe:

Pan Tomasz Tuora posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Tomasz Tuora rozpoczął
swoją karierę zawodową jako analityk finansowy w MERZ[&]Co., spółce
specjalizującej się w produkcji farmaceutyków. Od 2001 roku Pan Tuora
zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Zagranicznym CORMAY kolejno na
stanowiskach specjalisty ds. handlu zagranicznego, kierownika sprzedaży
regionu oraz dyrektora działu eksportu. Od 19 grudnia 2006r. pełni
funkcję Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A. W okresie od 30 czerwca 2006r. do
15 lutego 2007r. Pan Tomasz Tuora pełnił funkcję Członka Rady
Nadzorczej FON S.A. Od czerwca 2005r. Pan Tomasz Tuora pełni również
funkcję Prezesa Zarządu Tradeconect Sp. z o.o., a od 2001 roku prowadzi
również własną działalność gospodarczą pod nazwą K2 Consulting Tomasz
Tuora. K2 Consulting specjalizuje się w działalności doradczej w
zakresie handlu i finansów. Pan Tomasz Tuora pełnił funkcję Prezesa
Zarządu PZ CORMAY S.A. poprzedniej kadencji.

2/ Barbara Tuora – Wysocka – Wiceprezes Zarządu – Kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe:

Pani Barbara Tuora, posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Wydziale
Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę
zawodową Pani Barbara rozpoczęła pracą pedagogiczną na stanowiskach
nauczycielki, zastępcy dyrektora oraz dyrektora w placówkach
oświatowych. W latach 1999 – 2001 Pani Tuora zatrudniona była w Cormay
Poland S.A. na stanowisku Specjalisty do Spraw Zakupów. Od roku 2001
Pani Barbara Tuora zatrudniona była w Przedsiębiorstwie Zagranicznym
CORMAY na stanowisku Kontrolera Wewnętrznego, a od 2004 r. na stanowisku
Dyrektora. Pani Barbara Tuora pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu PZ
CORMAY S.A. poprzedniej kadencji.