Zarząd
Spółki ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
informuje o powołaniu w dniu 06.02.2012r. przez Zarząd Spółki
następujących Osób Zarządzających – Prokurentów, tj. Pana Henryka
Gadulskiego oraz Pana Zbigniewa Pawlika.

Poniżej Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. przedkłada dwa życiorysy zawodowe Prokurentów.

Pan Henryk Gadulski – Prokurent ELEKTROTIM S.A.

Henryk Gadulski – z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem –
ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym w
Instytucie Cybernetyki Technicznej, w zakresie elektryki,
specjalizacja: komputerowe systemy automatyki.

Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej
„Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC” oraz
studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami” na Politechnice
Wrocławskiej. Uzyskał Certyfikat Zarządzania Projektami na poziomie „D”
wg metodyki IPMA.

Doświadczenie zawodowe Pana Henryka Gadulskiego:

–w latach 1982 – 1984 w DOLTEX PP w Bogatyni, jako Mistrz ds. klimatyzacji i automatyki,

–w latach 1984 – 1997 w Cukrowni Łagiewniki w Łagiewnikach, jako Główny Elektryk i Automatyk,

-w latach 1997 – 1999 w „Kalitka [&] Unitech” Sp. z o.o. w Świdnicy, jako Kierownik Działu Obsługi Klienta,

-w latach 1999 – 2010 w ELEKTROTIM S.A.: kolejno jako – Kierownik
Projektu, Dyrektor Zakładu Wykonawstwa, Dyrektor Pionu Automatyzacji
oraz Dyrektor Pionu Oddziałów Terenowych

-w IV kwartale 2010r. pełnił obowiązki Prokurenta w spółce zależnej ELEKTROTIM S.A. tj. w MAWILUX Sp. z o.o.,

– w roku 2011 w spółce zależnej ELEKTROTIM S.A. tj. w MAWILUX Sp. z o.o., jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. rozwoju,

-od 1 stycznia 2012r. – w ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu jako Dyrektor Pionu Instalacji.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Henryk Gadulski nie wykonuje
działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Henryk Gadulski nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS.

Pan Zbigniew Pawlik – Prokurent ELEKTROTIM S.A.

Zbigniew Pawlik, z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem – ukończył
studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym, w zakresie
elektrotechnika, specjalizacja elektrotechnika przemysłowa i
komunalna.

Ukończył również studia podyplomowe „Prawo Gospodarcze i Handlowe” na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
oraz Program „Management 2008” w ramach Canadian International
Management Institute. Ponadto jest Zastępcą Przewodniczącego Rady
Dolnośląskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management Polska
oraz certyfikowanym Project Managerem na poziomie „D” zgodnie z
metodyką IPMA.

Doświadczenie zawodowe Pana Zbigniewa Pawlika:

–w latach 1994-2001 pracował w Z.I.E. Alpom Częstochowa

-od roku 2001 – w ELEKTROTIM S.A.:

-w latach 2001r. – 2004r. jako Inżynier Produkcji w Zakładzie Produkcji rozdzielnic elektrycznych,

-w latach 2005r. – 2007r. jako Dyrektor Zakładu Produkcji,

-od 01.01.2008r. jest Dyrektorem Pionu Zarządzania Projektami (Pion
Zarządzania Projektami realizuje duże, złożone wielobranżowe projekty
budowlane zgodnie z metodyką PM)

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Zbigniew Pawlik nie wykonuje
działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Zbigniew Pawlik nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS.