Raport bieżący 35/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 września 2022 r. powziął wiadomość o wydaniu w dniu 6 września 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowienia o udzieleniu spółce Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 lipca 2022 r.:

1) nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia,

2) nr 5 w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.,

3) nr 6 w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. oraz

4) nr 7 w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

poprzez zakazanie Spółce dalszego odsprzedawania 876.731 akcji własnych, w tym 602.810 akcji zwykłych na okaziciela, dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem ISIN PLMRCTR00015 oraz 273.921 akcji imiennych uprzywilejowanych, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, oznaczonych kodem PLMRCTR00056, jakie Spółka nabyła do dnia 27 lipca 2022 r. na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, a także finansowania tymi akcjami transakcji przejęć innych podmiotów.

 

Treść Postanowienia jest przedmiotem analizy, w rezultacie której Spółka podejmie decyzje o wniesieniu zażalenia.

 

W związku z wydaniem Postanowienia, do czasu jego uchylenia lub zmiany, albo upadku zabezpieczenia w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, Zarząd Spółki powstrzyma się od podejmowania działań polegających na odsprzedaży posiadanych akcji własnych lub finansowaniu tymi akcjami transakcji przejęć innych podmiotów.