Raport bieżący 30/2022

 

W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 27/2022 z 20 lipca 2022 r. o wniesieniu przez spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Powód”) powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu („Uchwała”) lub o uchylenie tej Uchwały wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia objętego powództwem, Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 25 lipca 2022 r. postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Powoda o stwierdzenie nieważności Uchwały, poprzez wstrzymanie jej wykonalności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie („Postanowienie”). Postanowienie o zabezpieczeniu nie jest prawomocne, jest jednak wykonalne.

Treść i motywy Postanowienia są przedmiotem analizy, w rezultacie której Spółka podejmie decyzje o wniesieniu zażalenia.

W związku z wydaniem Postanowienia, do czasu jego uchylenia lub zmiany, albo upadku zabezpieczenia w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, organy Spółki powstrzymują się od podejmowania dalszych działań mających na celu wykonanie Uchwały.