Raport bieżący 18/2022

 

Zarząd „K2 Holding” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, zgodnie z którym Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.994.092,90 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100) i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy.

W swoim wniosku Zarząd jednocześnie rekomenduje wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 14.832.992,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100), przy czym kwota 1.994.092,90 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100) pochodzi z zysku netto Spółki za 2021 rok, a kwota 12.838.899,10 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) pochodzi z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki (dalej „Dywidenda za rok 2021”). Oznacza to kwotę Dywidendy za rok 2021 w wysokości 6,40 zł (słownie: sześć złotych 40/100) na jedną akcję Spółki. Zarząd rekomenduje użycie kapitału zapasowego, o którym mowa powyżej, w celu wypłaty Dywidendy za rok 2021 na rzecz akcjonariuszy.

Zarząd wnosi o wyznaczenie przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia Dywidendy za rok 2021 (w wysokości 6,40 zł na jedną akcję) na dzień 30 sierpnia 2022 roku, zaś dnia wypłaty Dywidendy za rok 2021 na dzień 6 września 2022 roku.

 

Ponadto Zarząd Spółki w swoim wniosku rekomenduje wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 4.635.310,00 zł (słownie cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję Spółki (dalej „Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022”).

Dywidenda za rok 2021 wraz z Zaliczką na poczet dywidendy za rok 2022, o których mowa powyżej wynosi łącznie 19.468.302 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote), 8,40 zł (słownie: osiem złotych czterdzieści groszy) na każdą akcję Spółki.

 

Decyzja co do wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 zostanie ogłoszona przez Zarząd w tym ustalony zostanie dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 oraz termin wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.