Zarząd Apator SA informuje, że uchwałą nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 23 stycznia 2012
roku ustanowiony został poniższy Program nieodpłatnego nabycia akcji
własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału
zakładowego.

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez
wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego, zwany dalej Programem,
wprowadza się zgodnie z postanowieniami:

– art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13
grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w
Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi
Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów
zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki
akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału,

– art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

– rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu

i stabilizacji instrumentów finansowych (Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003).

§ 2

Celem przyjęcia Programu jest doprowadzenie do obniżenia kapitału
zakładowego „APATOR” S.A. poprzez umorzenie bez wynagrodzenia akcji
nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie
akcjonariuszy Spółki, gdyż w wyniku umorzenia zwiększy się wartość
skonsolidowanego kapitału własnego przypadająca na 1 akcję.

§ 3

Nieodpłatne nabycie akcji własnych „APATOR” S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach:

1. „APATOR” S.A. może nabyć nieodpłatnie od spółki zależnej Apator
Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 2.000.000 (dwa miliony) akcji
własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018. Akcje te
zdeponowane są na należącym do Apator Mining sp. z o.o. rachunku
papierów wartościowych nr 123811 prowadzonym przez Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S.A.

2. Akcje własne mogą być nieodpłatnie nabyte za zgodą Apator Mining sp. z
o.o. w drodze umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.

3. Liczba akcji własnych do nieodpłatnego nabycia w ramach Programu
wynosi 2.000.000 (dwa miliony) akcji, co stanowi 5,70% kapitału
zakładowego „APATOR” S.A.

4. Realizacja Programu będzie trwała od 24 stycznia 2012 roku do 30 maja 2012 roku.

§ 4

Zarząd „APATOR” S.A. zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenie w
terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania
Programu, którego przedmiotem będzie umorzenie bez wynagrodzenia akcji
nabytych nieodpłatnie w ramach Programu i związane z tym obniżenie
kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez
wynagrodzenia realizowany będzie samodzielnie przez „APATOR” S.A.