Raport bieżący z plikiem 42/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 r. otrzymał od Akcjonariusza Andrzeja Przybyło („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego punktu 9h porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2022 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 37/2022, o następującej treści:

 

„Uchwała nr 20/ZWZA/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 15 grudnia 2022 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

2. Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

3. Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

4. Art. 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania i nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

5. W art. 15 Statutu Spółki po ustępie 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE

Jako akcjonariusz Spółki, uprawniony zgodnie z przepisem art. 401 § 4 ksh, proponuję zmianę treści projektu uchwały nr 20/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej ogłoszonego przez Spółkę, poprzez rezygnację z dodania w art. 13 Statutu Spółki ustępu 12 oraz rezygnację z dodania w art. 15 Statutu Spółki ustępu 5, w brzmieniu proponowanym przez Spółkę. W mojej ocenie wprowadzenie takich modyfikacji w Statucie Spółki nie jest konieczne, w związku z tym proponuję aby Statut Spółki tych kwestii nie regulował.”

 

W związku ze zgłoszeniem projektu uchwały przez Akcjonariusza Spółka dokonuje zmiany projektu uchwały do punktu 9h porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2022 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 38/2022, w ten sposób, że projekt uchwały Spółki zastępuje projektem uchwały zgłoszonym przez Akcjonariusza. Zaktualizowana pełna treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust 1 pkt.2 i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl