Raport bieżący z plikiem 2/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 6 marca 2024 roku, wraz z dokumentami, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnymi dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz treść istotnych dla ich podjęcia dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl