Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
(Spółka),
informuje, że w dniu 19 lipca 2011 r. Spółka otrzymała podpisaną przez
wszystkie strony umowę nabycia 98,62% akcji uprawnionych do głosowania
spółki Innovation Enterprise Limited z siedzibą w Carrigtwohill, Cork
County, w Irlandii. Umowa została zawarta pomiędzy Spółką a Odol
Holdings Limited i Panem Michaelem O’Donovan. Cena nabycia akcji
wyniosła 1.200.000 euro (jeden milion dwieście tysięcy euro) plus
200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych). Jednocześnie na mocy
przedmiotowej umowy Spółka zobowiązała się dokonać podwyższenia kapitału
zakładowego nabytej spółki o kwotę 2.000.000 euro (dwa miliony euro), w
wyniku czego Spółka PZ CORMAY S.A. uzyska 99% akcji uprawnionych do
głosowania w nabytej spółce.

W ramach wskazanej wyżej kwoty nabycia akcji Spółka nabyła również złotą
akcję – jedyną akcję serii D, uprawniającą do powoływania członków
zarządu w spółce Innovation Enterprise Limited. W ramach transakcji
spółka PZ CORMAY S.A dodatkowo zobowiązała się do ewentualnego
dofinansowania nabytej spółki o kolejny 1.000.000 euro (jeden milion
euro) gdy kapitał ten okaże się niezbędny z punktu widzenia rozwoju tej
spółki, a potrzeba ta zostanie w sposób należyty wykazana i uzasadniona.
Ponadto, Spółka zobowiązała się do zaoferowania Panu Michaelowi
O’Donovan 200.000 akcji Spółki PZ CORMAY S.A. nowej emisji po cenie
równej cenie nominalnej, tj. 1 zł. Zawarta umowa przewiduje również
wdrożenie programu motywacyjnego, w ramach którego, w zamian za
osiągnięcie określonych wyników sprzedaży przez Innovation Enterprise
Limited Spółka będzie oferowała określoną liczbę akcji. Na chwilę obecną
nie określono, po jakich cenach będą oferowane akcje w ramach programu
motywacyjnego. Będzie to przedmiotem osobnych negocjacji w przyszłości.

W 2010 roku spółka Innovation Enterprise Limited osiągnęła 3,9 mln euro
przychodów ze sprzedaży i poniosła 0,1 mln euro straty netto. Wymieniony
powyżej program motywacyjny zakłada, że w okresie drugiego półrocza
2011 roku (okres 6 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku) Innovation
Enterprise Limited osiągnie minimalnie 3,9 mln euro przychodów ze
sprzedaży i 0,5 mln euro zysku netto. Zgodnie z założeniami programu
motywacyjnego przejęta spółka ma wygenerować w 2012 roku co najmniej 9
mln euro przychodów ze sprzedaży i 1,7 mln euro zysku netto, a w 2013
roku – co najmniej 13 mln euro przychodów ze sprzedaży i 2,5 mln euro
zysku netto.

Podpisując umowy przejęcia Innovation Enterprises Ltd, Spółka stała się
również gwarantem wykupu akcji niemych wyemitowanych przez Innovation
Enterprises Ltd w latach 2003 – 2007, w przypadku gdyby Innovation
Enterprises Ltd nie był w stanie wykupić tych akcji w okresie do 31
grudnia 2013. Kwota wykupu to 1.670.000 EUR.

Innovation Enterprise Limited używa marki Audit Diagnostics
(www.auditdiagnostics.ie) i jest innowacyjną spółką z branży
diagnostyki medycznej, posiadającą szereg patentów w dziedzinie POCT,
doświadczony zespół badawczo-rozwojowy oraz rozwiniętą sieć dystrybucji w
Azji. Produkty przejętej spółki uzupełniają portfolio PZ CORMAY S.A. o
unikalne testy diagnostyczne i urządzenia do szybkiego przeprowadzania
badań.

Powiększenie Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. o Innovation Enterprise
Limited jest zgodne ze strategią Spółki i w ocenie Zarządu Spółki
istotnie zwiększa wartość Spółki oraz jej potencjał generowanych wyników
finansowych, jak również efektów komercjalizacji rewolucyjnej na skalę
światową technologii badań diagnostycznych PZ CORMAY S.A., o której
Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2011 i 23/2011.