Raport bieżący 10/2023

 

Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej T+S sp. z o.o. (dalej: spółka zależna) złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) ,,Informację końcową z realizacji projektu” dotyczącą przedsięwzięcia opracowania technologii przetworzenia odpadów poprodukcyjnych powstałych w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, realizowanego w ramach programu „Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, do realizacji którego przystąpiła w 2020 roku.

 

W dokumencie tym Zarząd spółki zależnej informuje NCBiR, że realizowane ww. przedsięwzięcie o charakterze badawczo-rozwojowym zostaje przerwane w wyniku niespełnienia warunku tzw. kamienia milowego w II etapie projektu. Nieosiągnięty parametr dotyczył stopnia odzysku metalicznego aluminium w procesie wstępnej obróbki odpadów poprodukcyjnych z uwzględnieniem sprawności procesu, wyrażonej uzyskiem metalurgicznym. Oznacza to, że realizacja kolejnych etapów projektu przez spółkę zależną w planowanym dotychczas kształcie byłaby nieuzasadniona i nieopłacalna.

 

Przerwanie realizacji projektu skutkuje tym, że spółka zależna nie wykorzysta pełnej kwoty przyznanej pomocy publicznej w kwocie 25 746 078,19 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku, ale też najprawdopodobniej T+S sp. z o.o. nie będzie musiała zwracać dotychczas wypłaconej części dotacji, czyli kwoty 3 309 852,47 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy), która jest związana z wykonaniem i udokumentowaniem zrealizowanych pierwszych dwóch etapów projektu.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że Zarząd spółki zależnej, wykorzystując do tej pory zdobytą wiedzę i doświadczenie, zamierza kontynuować prace mające na celu dopracowanie odpowiedniej technologii przetworzenia odpadów poprodukcyjnych powstałych w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych. Realizacja tego projektu będzie przedmiotem odrębnych analiz, których efektem ma być budowa instalacji recyklingu wspomnianych odpadów poprodukcyjnych. Dla realizacji tej inwestycji Spółka zamierza ubiegać się również o przyznanie dostępnych form pomocy publicznej.