Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy
informuje, iż w dniu 22 listopada 2011r. – w związku z realizacją
postanowień Uchwały nr 5/11.06.2007r. Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie
przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, Uchwały nr
12/11.06.2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
Spółki, Uchwały nr 7/11.06.2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki a także na podstawie Regulaminu
Programu Motywacyjnego SONEL SA, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą
SONEL SA – została zatwierdzona uchwała Zarządu z dnia 21.11.2011r. w
sprawie przydziału 150.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D
SONEL SA na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok
2010.

Akcje, o których mowa powyżej, przydzielone zostały w konsekwencji
wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii C SONEL SA przez
posiadaczy ww. Warrantów Subskrypcyjnych.

W ramach w/w przydziału osoby zarzadzające emitenta, które złozyły
oświadczenie o Wykonaniu Warrantów, złożyły zapisy na akcje serii D
SONEL SA oraz dokonały zapłaty ceny emisyjnej, otrzymały następujące
ilości akcji:

Krzysztof Wieczorkowski – 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

Jan Walulik – 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D SONEL SA wynosi 10 groszy za jedną akcję.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są akcje zwykłe na
okaziciela serii D SONEL SA, został opisany w Prospekcie Emisyjnym
Akcji serii E SONEL SA.