Raport bieżący 41/2024

Zarząd „Fabrity Holding” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii Grupy Fabrity Holding na lata 2024 – 2026 („Strategia”). W ramach Strategii zdefiniowano misję Grupy – jest nią bycie wysoko wyspecjalizowanym partnerem dużych przedsiębiorstw i organizacji publicznych, świadczącym kompleksowe usługi związane z transformacją cyfrową w skali wykraczającej poza Polskę.

 

1. Kluczowe założenia strategiczne:

•Przyspieszenie wzrostu przychodów i pomnażanie wartości Grupy, przy zachowaniu spójnego wizerunku i profilu działalności.

•Koncentracja na dwóch motorach wzrostu: wzroście organicznym i akwizycjach.

•Dynamika przychodów Grupy w okresie 2024-2026: CAGR 12%-20% (w zależności od powodzenia projektów M_A).

•Rentowność EBIT: 10%-12,5%.

•Kluczowe rynki: Polska, region DACH, inne kraje Europy Zachodniej. Fabrity planuje wzrost sprzedaży głównie poza Polską.

•Poszerzanie oferty i kompetencji dzięki inwestycjom M_A.

•Kluczowym segmentem klientów są duże i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa i organizacje.

•Wzrost zatrudnienia do 450-500 osób.

 

2. Oferta: Kluczowym obszarem działalności pozostaje inżynieria oprogramowania: oprogramowanie na zamówienie, rozwiązania typu data engineering i business intelligence oraz rozwiązania oparte na AI i blockchain. Usługi związane z projektowaniem cyfrowych produktów i usług łączą w sobie specyficzne doradztwo dla e-commerce i usług finansowych, badania, analitykę oraz projektowanie użyteczności aplikacji mobilnych i portali WWW. Partnerstwo wiodących dostawców platform low-code i rozwój własnej platformy tego typu – Fastive.

 

3. Cele Strategii będą realizowane głównie poprzez: inwestycje w sprzedaż i marketing prowadzące do pozyskiwania nowych klientów w kluczowych branżach, inwestycje M_A w nowe spółki w Polsce lub na kluczowych rynkach, inwestycje zwiększające skuteczność dotarcia do nowych klientów poza Polską, organiczny rozwój współpracy z obecnymi klientami, również na nowych rynkach i w nowych dywizjach biznesowych, cross-selling do obecnej bazy klientów na podstawie oferty i kompetencji nowych spółek.

 

4. Wsparciem realizacji celów finansowych Strategii będzie program ESOP realizowany po połączeniu spółki Fabrity Holding S.A. i Fabrity sp. z o.o. Program będzie skierowany do kluczowych pracowników i menedżerów, mających wpływ na realizację celów strategicznych. Przewidziane jest uruchomienie programu od 2025 r. Założeniem jest, że łączna liczba akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym osobom uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego wyniesie ok. 3% akcji w kapitale zakładowym Fabrity Holding S.A. Warunkiem powyższego jest wcześniejsze zrealizowanie połączenia Spółki ze spółką Fabrity sp. z o.o. przez jej przejęcie.

 

Spółka w dniu 17 maja 2024 r. poinformowała w formie raportu bieżącego o pozytywnej ocenie Rady Nadzorczej odnośnie do rozpoczęcia procesu połączenia Spółki ze spółką Fabrity sp. z o.o. przez jej przejęcie (raport bieżący RB nr 33/2024).

 

5. Finansowanie przedsięwzięć: nowe inwestycje będą w początkowej fazie finansowane z własnych środków. Zakładane jest nabywanie pakietów większościowych w ramach potencjalnych akwizycji M_A, a w konsekwencji zakładane jest, że nowe spółki w Grupie będą podlegały pełnej konsolidacji wyników finansowych. Polityka dywidendowa nie ulega zmianie: do 50% skonsolidowanego zysku netto dystrybuowane będzie do akcjonariuszy, o ile nie występują istotne potrzeby inwestycyjne lub inne ważne powody. Nowe emisje akcji będą miały cel motywacyjny, związany z ESOP lub będą połączone z ewentualną wymianą udziałów w spółkach zależnych.

W ocenie Zarządu Grupy, istotną przewagą Grupy na tle podmiotów konkurencyjnych jest łączenie kompetencji technologicznych, długotrwałych relacji z klientami, kompleksowość oferty oraz wykorzystywany stos technologiczny. Wraz z modelem biznesowym ukierunkowanym na doradztwo technologiczno-biznesowe i dywersyfikacją branżowo-geograficzną, Fabrity może nawiązywać relacje i współpracę z dużymi, znanymi markami.

 

 

Prezentacja ze strategią Grupy Fabrity Holding na lata 2024 – 2026 zostanie udostępniona na stronie Spółki, dostępnej pod adresem www.inwestorzy.fabrity.com.

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.