Raport bieżący 29/2022

 

Zarząd „K2 Holding” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2020 opublikowanego w dniu 14 października 2020 r. oraz nr 5/2021 opublikowanego w dniu 12 lutego 2021 r., niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022r. Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła zmodyfikowany Regulamin Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Regulamin”).

Zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w konsekwencji podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.,

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Paulina Kapturska – Specjalistka ds. umów.