Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2011 roku
Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której przyjął regulamin wykupu
akcji własnych Spółki a w dniu 26 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki
zatwierdziła regulamin przyjęty przez Zarząd Spółki. Zgodnie z treścią
regulaminu w ramach procesu wykupu akcji własnych maksymalna liczba
akcji nabytych przez Spółkę nie może przekroczyć 2.000.000 akcji
własnych. Na wykup akcji własnych Spółka przeznaczy środki własne zgromadzone w kapitale zapasowym, do kwoty
nieprzekraczającej 20.000.000,00 złotych. Wykup akcji własnych będzie
realizowany od dnia 1 wrzesień 2011 roku do dnia kolejnego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nie dłużej jednak niż do czasu
wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Transakcje wykupu akcji
własnych będą realizowane wyłącznie poprzez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A. z wyłączeniem zawierania transakcji pakietowych.
Celem wykupu akcji własnych Spółki jest ich umorzenie oraz obniżenie
kapitału zakładowego.