Raport bieżący 2/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 07.02.2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 25 (6424) pod poz. 6542 ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

 

„Zarząd Gamedust SA informuje, iż Uchwałą nr 13 ZWZ z dnia 7.01.2022 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 23.444.859,00 zł do kwoty 15.944.859,00 zł, tj. o kwotę 7.500.000 zł przez umorzenie 75.000.000 akcji własnych. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia”

 

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż publikacja ogłoszenia nastąpiła w związku z realizacją obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. Wpis obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie mógł zostać dokonany nie wcześniej niż po upływie 3-miesięcznego okresu, o którym mowa w treści ogłoszenia oraz ewentualnym zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli Spółki.