Raport bieżący 7/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2022 r. Spółka złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie Prospektu zainicjowanego w dniu 20 lipca 2020 r. który został sporządzony w związku z: (i) publiczną sprzedażą nie mniej niż 4.300.000 i nie więcej niż 9.400.000 akcji serii D oraz nie mniej niż 3.290.000 i nie więcej niż 6.429.642 akcji serii E; (ii) publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 29.000.000 akcji serii H; oraz (iii) ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW do 276.160.943 akcji spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN.

Wniosek o czasowe zawieszenie postępowania dotyczącego zatwierdzenia Prospektu Spółka motywuje obecną sytuacją polityczno-gospodarczą, związanym z tym niestabilnym otoczeniem rynkowym oraz niepewnością i zmiennością rynków finansowych. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji oraz jej wpływ na otoczenie rynkowe i działalność Spółki, a także analizuje potencjalne ryzyka dla przeprowadzenia oferty publicznej oraz dla przeniesienia notowań akcji Spółki, dotychczas notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Spółka rozważa złożenie wniosku o podjęcie przedmiotowego postępowania po ustabilizowaniu się aktualnej sytuacji rynkowej.