Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE
01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 558 38 935 9 964 8 863
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 684 10 239 1 899 2 331
Zysk (strata) brutto 8 839 9 790 1 933 2 228
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 7 020 4 284 1 535 975
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) 7 020 4 284 1 535 975
– z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31
Aktywa razem 496 007 524 207 106 432 113 593
Rzeczowe aktywa trwałe 129 542 129 014 27 797 27 957
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 23 931 25 451 5 135 5 515
Należności krótkoterminowe 55 911 64 967 11 997 14 078
Należności długoterminowe 5 927 1 524 1 272 330
Zobowiązania krótkoterminowe 175 345 207 897 37 625 45 050
Zobowiązania długoterminowe 91 732 94 399 19 684 20 456
Kapitał własny 228 930 221 910 49 123 48 087
Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 621 9 716
01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01.-31.03.2021 01.01-31.03.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 388 -17 343 -3 584 -3 948
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 552 -203 -339 -46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 719 10 413 -5 407 2 370
Zmiana stanu środków pieniężnych -42 659 -7 134 -9 330 -1 624
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,16 0,10 0,03 0,02
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,16 0,10 0,03 0,02
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,16 0,10 0,03 0,02
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,16 0,10 0,03 0,02
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,11 8,29 1,10 1,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,11 8,29 1,10 1,80
JEDNOSTKOWE
01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 654 21 762 1 674 4 954
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142 5 200 31 1 184

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl