Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 136 849 551 644 29 448 120 654
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 11 484 296 903 2 471 64 938
EBITDA* 16 645 301 639 3 582 65 974
Wynik brutto 13 970 298 787 3 006 65 350
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 927 286 370 1 491 62 634
Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 770 435 10 365 735 9 770 435 10 365 735
Zysk / strata na jedną akcję 0,71 27,63 0,15 6,04
Rzeczowe aktywa trwałe 363 764 210 537 78 187 45 177
Zapasy 259 508 398 512 55 778 85 512
Należności 111 804 355 098 24 031 76 196
Pozostałe aktywa finansowe 175 100 370 592 37 636 79 521
Środki pieniężne 356 517 296 730 76 629 63 672
Aktywa razem 1 311 556 1 650 951 281 903 354 259
Kapitał zakładowy 10 647 10 604 2 288 2 275
Kapitał własny 1 168 926 1 314 758 251 247 282 119
Zobowiązania długoterminowe 3 495 1 998 751 429
Zobowiązania krótkoterminowe 123 082 320 054 26 455 68 677
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 630 329 724 30 657 70 752
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 413 165 114 6 975 36 113
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 035 -251 584 -3 881 -55 026
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -556 -20 770 -120 -4 543

 

42481789_Grupa_Mercator_Medical_sprawozdanie_z_dzialanosci_2022_Q1_2.pdf

42481789_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_1Q2022_1.pdf

42481789_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1Q2022_3.pdf