Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 31 336 28 212 6 743 6 170
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 1 600 2 015 344 441
EBITDA 2 336 2 726 503 596
Zysk/Strata brutto 1 733 1 749 373 383
Zysk/Strata netto 1 113 868 239 190
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 214 4 398 -907 962
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -821 -494 -177 -108
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 224 -696 263 -152
Przepływy pieniężne netto razem -3 811 3 208 -820 702
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 319 005 2 317 655 2 319 005
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 0,48 (PLN) 0,37 (PLN) 0,10 (EUR) 0,08 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 61 045 59 639 13 121 12 967
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 936 27 784 6 005 6 041
Zobowiązania długoterminowe 2 334 2 746 502 597
Zobowiązania krótkoterminowe 25 602 25 038 5 503 5 444
Kapitał własny 33 109 31 855 7 116 6 926
Kapitał podstawowy 2 318 2 318 498 504
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 2 744 2 444 590 535
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 22 -91 5 -20
EBITDA 473 341 102 75
Zysk/Strata brutto 120 -295 26 -65
Zysk/Strata netto 62 -312 13 -68
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 093 1 203 235 263
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241 -1 635 -52 -358
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -849 838 -183 183
Przepływy pieniężne netto razem 3 406 1 89
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 319 005 2 317 655 2 319 005
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 0,03 (PLN) – 0,13 (PLN) 0,01 (EUR) – 0,03 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 35 375 35 963 7 603 7 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 950 7 741 1 494 1 683
Zobowiązania długoterminowe 1 044 1 341 224 292
Zobowiązania krótkoterminowe 5 906 6 400 1 269 1 391
Kapitał własny 28 425 28 222 6 110 6 136
Kapitał podstawowy 2 318 2 318 498 504

 

42563911_FS_GKK2_Holding_SA_3M2022_1.pdf