Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-31 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
SKONSOLIDOWANE
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.03.2022 01.01-31.03.2021 01.01.-31.03.2022 01.01-31.03.2021
PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 481 45 558 11 723 9 964
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 477 8 684 1 824 1 899
Zysk (strata) brutto 8 131 8 839 1 749 1 933
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 6 302 7 020 1 356 1 535
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) 6 302 7 020 1 356 1 535
– z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
PLN PLN EUR EUR
Aktywa razem 525 856 528 613 113 026 114 931
Rzeczowe aktywa trwałe 125 904 135 878 27 062 29 543
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 24 679 16 992 5 304 3 694
Należności krótkoterminowe 93 545 79 436 20 106 17 271
Należności długoterminowe 6 938 7 164 1 491 1 558
Zobowiązania krótkoterminowe 176 148 187 273 37 861 40 717
Zobowiązania długoterminowe 94 856 92 791 20 388 20 175
Kapitał własny 254 851 248 549 54 777 54 040
Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 637 9 748
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.03.2022 01.01-31.03.2021 01.01.-31.03.2022 01.01-31.03.2021
PLN PLN EUR EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 555 -16 388 -2 486 -3 584
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 861 -1 552 831 -339
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 204 -24 719 -474 -5 407
Zmiana stanu środków pieniężnych -9 898 -42 659 -2 130 -9 330
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,14 0,16 0,03 0,03
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,14 0,16 0,03 0,03
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,14 0,16 0,03 0,03
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,14 0,16 0,03 0,03
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
PLN PLN EUR EUR
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,68 5,54 1,22 1,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,68 5,54 1,22 1,21
JEDNOSTKOWE
Wybrane dane finansowe 01.01.-31.03.2022 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2022 01.01.-31.03.2021
PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 045 7 654 1 731 1 674

 

42592802_COMPREMUM_oswiadczenie_o_zgodnosci_2022_05_30-sig-sig_2.pdf

42592802_GK_COMPREMUM_Raport_Q12022-sig-sig_1.pdf