Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 3 793 290 3 105 361 793 791 677 864
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 512 35 642 10 989 7 780
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 951 31 673 8 151 6 914
Zysk (strata) netto 31 094 24 913 6 507 5 438
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 31 094 24 913 6 507 5 438
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 39 955 26 802 8 361 5 851
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 955 26 802 8 361 5 851
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 498 38 178 1 151 8 334
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 587 -1 053 -541 -230
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 63 414 -13 167 13 270 -2 874
Przepływy pieniężne netto razem 66 325 23 958 13 879 5 230
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 1,92 1,54 0,40 0,34
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1,92 1,54 0,40 0,34
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2022-09-30 2022-06-30 2022-09-30 2022-06-30
Aktywa razem 4 093 559 3 422 484 840 601 731 206
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 182 977 1 143 839 242 921 244 379
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 1 182 977 1 143 839 242 921 244 379
Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3 324 3 459
Zobowiązania długoterminowe 207 007 175 444 42 508 37 483
Zobowiązania krótkoterminowe 2 703 575 2 103 201 555 172 449 344
Zobowiązania razem 2 910 582 2 278 645 597 680 486 828
Wartość księgowa na 1 akcję 73,08 70,66 15,01 15,10
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 73,08 70,66 15,01 15,10
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 272 528 1 922 507 475 554 419 661
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 979 16 573 7 320 3 618
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24 266 13 557 5 078 2 959
Zysk (strata) netto 19 311 10 904 4 041 2 380
Całkowity dochód ogółem 1 750 3 969 366 866
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 585 38 700 11 213 8 448
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 412 1 260 -1 760 275
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 444 -10 796 1 348 -2 357
Przepływy pieniężne netto razem 51 617 29 164 10 801 6 366
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 1,19 0,67 0,25 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1,19 0,67 0,25 0,15
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2022-09-30 2022-06-30 2022-09-30 2022-06-30
Aktywa razem 2 424 904 2 133 522 497 947 455 822
Kapitał własny razem 722 283 721 351 148 319 154 115

 

44013387_QSR_Q1_22-23_1.pdf