Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 65 977 62 995 65 977 62 995
Przychody z umów z klientami 838 470 513 987 180 425 112 418
Zysk z działalności operacyjnej 59 492 56 512 12 802 12 360
EBITDA 68 264 64 963 14 689 14 208
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 1 035 1 031 223 226
Zysk przed opodatkowaniem 64 060 58 284 13 785 12 748
Zysk netto 58 646 50 665 12 620 11 081
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -42 505 -12 730 -9 146 -2 784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 324 -14 197 -4 804 -3 105
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 388 1 450 -514 317
Przepływy pieniężne netto razem -67 217 -25 477 -14 464 -5 572
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,76 3,25 0,81 0,71
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,71 3,22 0,80 0,70
POZYCJE BILANSU 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 1 397 189 1 172 616 300 309 254 950
Aktywa trwałe 399 904 382 578 85 955 83 180
Aktywa obrotowe 997 285 790 038 214 355 171 770
Kapitał własny 745 919 685 897 160 326 149 127
Kapitał akcyjny 1 558 1 558 335 339
Zobowiązania długoterminowe 29 710 29 479 6 386 6 409
Zobowiązania krótkoterminowe 621 560 457 240 133 597 99 413
Liczba akcji 15 582 689 15 582 689 15 582 689 15 582 689
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 47,87 44,02 10,29 9,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 47,16 43,46 10,14 9,45
Planowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 6,80 2,92 1,46 0,63
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 miesiące 2022 3 miesiące 2021 3 miesiące 2022 3 miesiące 2021
Przychody z działalności holdingowej 4 522 3 844 973 841
Zysk z działalności operacyjnej -638 -581 -137 -127
EBITDA -438 -362 -94 -79
Zysk przed opodatkowaniem -674 -586 -145 -128
Zysk netto -643 -571 -138 -125
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 319 1 505 69 329
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 064 -5 921 444 -1295
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 369 1 708 -510 374
Przepływy pieniężne netto razem 14 -2 708 3 -592
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,04 -0,04 -0,01 -0,01
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,04 -0,04 -0,01 -0,01
POZYCJE BILANSU 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 291 609 293 671 62 678 63 850
Aktywa trwałe 281 532 281 639 60 512 61 234
Aktywa obrotowe 8 703 10 668 1 871 2 319

 

42429849_Raport_1Q2022_Alumetal_1.pdf