Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.
Przychody ze sprzedaży 387 125 320 131 82 359 68 887
Zysk operacyjny 18 923 6 862 4 026 1 477
Zysk przed opodatkowaniem 17 778 5 441 3 782 1 171
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 16 128 4 886 3 431 1 051
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 51 706 12 909 11 000 2 778
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -36 620 -14 605 -7 791 -3 143
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -117 -17 327 -25 -3 728
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 14 966 -19 011 3 184 -4 091
Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 075 465 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 075 465 26 881 922 26 075 465 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
Zysk na jedną akcję 0,62 0,18 0,13 0,04
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,59 0,18 0,12 0,04
Aktywa razem (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 1 064 205 1 016 547 227 613 216 752
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 225 929 228 419 48 322 48 704
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 274 141 240 723 58 634 51 328
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 564 135 547 405 120 658 116 720
Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 5 376 5 376 1 150 1 146
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RUBBER COMPANY S.A.
Przychody ze sprzedaży 284 754 222 036 60 580 47 779
Zysk operacyjny 14 342 3 910 3 051 841
Zysk przed opodatkowaniem 15 215 4 168 3 237 897
Zysk netto 14 304 4 160 3 043 895
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 47 637 12 376 10 134 2 663
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -29 258 -12 944 -6 224 -2 785
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 851 -20 847 -607 -4 486
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 15 528 -21 412 3 303 -4 608
Liczba akcji – stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 075 465 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 075 465 26 881 922 26 075 465 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
Zysk na jedną akcję 0,55 0,15 0,12 0,03
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,52 0,15 0,11 0,03
Aktywa razem (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 968 890 936 277 207 227 199 637
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 203 438 206 218 43 511 43 971
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 176 962 156 695 37 849 33 411
Kapitał własny (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 588 491 573 364 125 867 122 255
Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2023 oraz na 31.12.2022) 5 376 5 376 1 150 1 146

 

45341952_Sanok_RC_SA_Raport_srodroczny_I_kw_2023_1.pdf