Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 16 082 11 756 3 421 2 530
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 1 611 1 178 343 253
EBITDA 2 237 1 822 476 392
Zysk/Strata brutto 1 568 1 315 334 283
Zysk / Strata działalność kontynuowana 1 262 1 025 268 221
Zysk / Strata dotyczący grupy aktywów do zbycia 485 88 103 19
Zysk/Strata netto 1 747 1 113 372 239
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 445 -4 214 -733 -907
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -114 -821 -24 -177
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -643 1 224 -137 263
Przepływy pieniężne netto razem -4 202 -3 811 -894 -820
Średnioważona liczba akcji 2 467 655 2 317 655 2 467 655 2 317 655
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 0,71 (PLN) 0,48 (PLN) 0,15 (EUR) 0,10 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa razem 60 523 60 876 12 945 12 980
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 094 23 194 4 512 4 946
Zobowiązania długoterminowe 4 448 3 770 951 804
Zobowiązania krótkoterminowe 16 646 19 424 3 560 4 142
Kapitał własny 39 429 37 682 8 433 8 035
Kapitał podstawowy 2 468 2 468 528 526
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 2 386 2 744 508 590
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 83 22 18 5
EBITDA 444 473 94 102
Zysk/Strata brutto 65 120 14 26
Zysk/Strata netto 48 62 10 13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -444 1 093 -94 235
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -560 -241 -119 -52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -406 -849 -86 -183
Przepływy pieniężne netto razem -1 410 3 -300 1
Średnioważona liczba akcji 2 467 655 2 317 655 2 467 655 2 317 655
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 0,02 (PLN) 0,03 (PLN) 0,00 (EUR) 0,01 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa razem 27 614 28 579 5 906 6 094
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 572 6 585 1 192 1 404
Zobowiązania długoterminowe 4 116 3 866 880 824
Zobowiązania krótkoterminowe 1 456 2 719 311 580
Kapitał własny 22 042 21 994 4 714 4 690
Kapitał podstawowy 2 468 2 468 528 526

 

45404150_FS_GKK2_Holding_SA_3M2023_1.pdf