Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 62 704 65 977 62 704 65 977
Przychody z umów z klientami 785 935 838 470 167 202 180 425
Zysk z działalności operacyjnej 45 387 59 492 9 656 12 802
EBITDA 55 607 68 264 11 830 14 689
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 887 1 035 189 223
Zysk przed opodatkowaniem 47 209 64 060 10 044 13 785
Zysk netto 40 077 58 646 8 526 12 620
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 878 -42 505 -1 676 -9 146
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 441 -22 324 -2 008 -4 804
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 653 -2 388 -352 -514
Przepływy pieniężne netto razem -18 972 -67 217 -4 036 -14 464
2,56 3,76 0,55 0,81
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,52 3,71 0,54 0,80
POZYCJE BILANSU 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa razem 1 426 265 1 374 045 305 051 292 980
Aktywa trwałe 475 380 474 980 101 675 101 277
Aktywa obrotowe 950 885 899 065 203 376 191 702
Kapitał własny 818 335 773 359 175 026 164 899
Kapitał akcyjny 1 563 1 563 334 333
Zobowiązania długoterminowe 27 973 27 575 5 983 5 880
Zobowiązania krótkoterminowe 579 957 573 111 124 042 122 201
Liczba akcji 15 634 287 15 634 287 15 634 287 15 634 287
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 52,34 49,47 11,20 10,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 51,40 48,67 10,99 10,38
Planowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 13,82 6,80 2,96 1,45
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody z działalności holdingowej 4 869 4 522 1 036 973
Zysk z działalności operacyjnej -765 -638 -163 -137
EBITDA -554 -438 -118 -94
Zysk przed opodatkowaniem -805 -674 -171 -145
Zysk netto -794 -643 -169 -138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 129 319 453 69
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 484 2 064 -316 444
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -64 -2 369 -14 -510
Przepływy pieniężne netto razem 581 14 124 3
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
POZYCJE BILANSU 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa razem 290 436 290 576 62 119 61 958
Aktywa trwałe 284 398 282 778 60 827 60 295
Aktywa obrotowe 3 281 5 041 702 1 075

 

45273854_Raport_okresowy_1Q_2023_Grupa_Alumetal_1.pdf