Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.03.2024 01.01.-31.03.2023 01.01.-31.03.2024 01.01.-31.03.2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej i zaniechanej 42 860 73 945 9 919 15 731
Zysk (strata) na działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej i zaniechanej 4 588 11 512 1 061 2 449
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 2 919 7 592 675 1 615
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 2 205 5 710 510 1 215
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) 2 205 7 267 510 1 546
– z działalności zaniechanej (tys. zł) -1 557 -331
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2024-03-31 2023-12-31 2024-03-31 2023-12-31
Aktywa razem 500 524 537 144 116 377 123 538
Rzeczowe aktywa trwałe 31 994 31 844 7 439 7 324
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 5 917 6 283 1 376 1 445
Należności krótkoterminowe 54 692 61 430 12 716 14 128
Należności długoterminowe 8 652 8 642 2 012 1 988
Zobowiązania krótkoterminowe 174 221 219 464 40 508 50 475
Zobowiązania długoterminowe 68 689 62 271 15 971 13 278
Kapitał własny 257 614 255 409 59 898 54 459
Kapitał zakładowy 44 837 44 837 10 425 10 312
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.03.2024 01.01.-31.03.2023 01.01.-31.03.2024 01.01.-31.03.2023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -26 113 -8 782 -6 044 -1 868
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 396 -771 -554 -164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 130 3 907 -2 807 831
Zmiana stanu środków pieniężnych -40 639 -5 646 -9 405 -1 201
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,05 0,13 0,01 0,03
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,05 0,16 0,01 0,03
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 -0,03 0,00 -0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,05 0,13 0,01 0,03
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,05 0,16 0,01 0,03
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 -0,03 0,00 -0,00
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2024-03-31 2023-12-31 2024-03-31 2023-12-31
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,75 5,70 1,34 1,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,75 5,70 1,34 1,22
DANE JEDNOSTKOWE
Wybrane dane finansowe 01.01.-31.03.2024 01.01.-31.03.2023 01.01.-31.03.2024 01.01.-31.03.2023

 

48575032_zal01_GK_COMPREMUM_RQ1_2024-sig-sig-sig-sig.pdf