Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 130 927 112 764 30 299 23 990
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) -9 846 -32 591 -2 279 -6 934
EBITDA* -4 237 -25 115 -981 -5 343
Wynik brutto 14 764 -18 442 3 417 -3 923
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 11 221 -17 696 2 597 -3 765
Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 417 813 9 706 547 9 417 813 9 706 547
Zysk / strata na jedną akcję 1,19 -1,82 0,28 -0,39
Rzeczowe aktywa trwałe 241 208 283 814 56 083 60 702
Zapasy 116 206 157 061 27 019 33 592
Należności 104 072 94 259 24 198 20 160
Pozostałe aktywa finansowe 118 268 210 211 27 499 44 960
Środki pieniężne 233 439 181 657 54 277 38 853
Aktywa razem 939 618 1 036 910 218 470 221 775
Kapitał zakładowy 9 770 10 647 2 272 2 277
Kapitał własny 844 536 970 630 196 363 207 599
Zobowiązania długoterminowe 4 382 5 807 1 019 1 242
Zobowiązania krótkoterminowe 59 609 39 763 13 860 8 505
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 082 66 280 22 107 14 176
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 052 -6 738 243 -1 433
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 645 -23 245 3 621 -4 945
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -684 -10 877 -158 -2 314
Zmiana netto środków pieniężnych 16 780 -41 686 3 883 -8 868

 

48619140_zal01_Skonsolidowane_skr.sprawozd.finans.31.03.24_MercatorMZDKRWZ.pdf

48619140_zal02_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupy_Mercator_Medical_S.A._za_1Q_2024MZDKRWZ.pdf

48619140_zal03_Jednostkowe_skr.sprawozd.finans.31.03.24_MercatorMZDKRWZ.pdf