Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 181 956 1 449 016 266 086 317 871
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 647 054 463 743 145 667 101 731
EBITDA (*) 660 726 478 076 148 745 104 876
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 583 862 442 420 131 441 97 054
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 519 399 10 240 226 10 519 399 10 240 226
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR 55,03 43,20 12,39 9,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 539 451 395 493 121 443 86 759
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 389 -261 649 -2 339 -57 398
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -162 925 -335 052 -36 678 -73 500
Stan na: 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021
Aktywa razem 893 591 1 305 963 197 400 281 889
Kapitał własny 686 118 1 131 710 151 568 244 277

 

40894552_2021_51_Korekta_skonsolidowanego_raportu_kwartalnego_Q3_PL_4.pdf

40894552_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_Q3_2021_1.pdf

40894552_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2021_2.pdf

40894552_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Mercator_Q3_2021_korekta_3.pdf