Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 88 168 83 169 19 341 18 723
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 4 861 5 828 1 066 1 312
EBITDA 9 892 10 870 2 170 2 447
Zysk/Strata brutto 4 436 4 973 973 1 119
Zysk/Strata netto 3 248 3 840 713 864
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 974 14 634 2 188 3 294
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 748 -2 200 -383 -495
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 267 -7 329 -1 155 -1 650
Przepływy pieniężne netto razem 2 959 5 105 649 1 149
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 319 005 2 317 655 2 319 005
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 1,40 (PLN) 1,56 (PLN) 0,31 (EUR) 0,35 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
Aktywa razem 57 944 62 471 12 507 13 537
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 626 33 849 5 963 7 335
Zobowiązania długoterminowe 5 332 7 432 1 151 1 610
Zobowiązania krótkoterminowe 22 294 26 417 4 812 5 724
Kapitał własny 30 318 28 622 6 544 6 202
Kapitał podstawowy 2 318 2 319 500 503
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 7 689 7 254 1 687 1 633
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -329 -114 -72 -26
EBITDA 968 1 193 212 269
Zysk/Strata brutto 2 372 100 520 23
Zysk/Strata netto 2 329 209 511 47
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 040 1 288 228 290
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 393 1 944 306 438
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 472 -2 524 -542 -568
Przepływy pieniężne netto razem -39 708 -9 159
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 319 005 2 317 655 2 319 005
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 1,00 (PLN) 0,08 (PLN) 0,22 (EUR) 0,02 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
Aktywa razem 36 204 35 594 7 815 7 713
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 941 8 108 1 714 1 757
Zobowiązania długoterminowe 2 177 4 219 470 914
Zobowiązania krótkoterminowe 5 764 3 889 1 244 843
Kapitał własny 28 263 27 486 6 100 5 956
Kapitał podstawowy 2 318 2 319 500 503

 

40924018_FS_GKK2_Holding_SA_9M2021_1.pdf