Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
01.01.-30.09.2021 01.01-30.09.2020 01.01.-30.09.2021 01.01-30.09.2020
PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 989 130 670 30 929 29 417
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 607 33 880 6 934 7 627
Zysk (strata) brutto 29 263 30 946 6 419 6 967
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 24 297 22 674 5 330 5 104
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) 24 297 22 674 5 330 5 104
– z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
PLN PLN EUR EUR
Aktywa razem 525 218 524 207 113 367 113 593
Rzeczowe aktywa trwałe 129 907 129 014 28 040 27 957
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 17 266 25 451 3 727 5 515
Należności krótkoterminowe 49 677 64 967 10 723 14 078
Należności długoterminowe 5 663 1 524 1 222 330
Zobowiązania krótkoterminowe 178 516 207 897 38 532 45 050
Zobowiązania długoterminowe 100 600 94 399 21 714 20 456
Kapitał własny 246 103 221 910 53 121 48 087
Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 678 9 716
01.01.-30.09.2021 01.01-30.09.2020 01.01.-30.09.2021 01.01-30.09.2020
PLN PLN EUR EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 956 -13 813 -7 230 -3 110
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 411 -328 310 -74
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 355 -5 788 -1 394 -1 303
Zmiana stanu środków pieniężnych -37 900 -19 930 -8 314 -4 487
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,54 0,51 0,12 0,11
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,54 0,51 0,12 0,11
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,54 0,51 0,12 0,11
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,54 0,51 0,12 0,11
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
PLN PLN EUR EUR
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,49 5,23 1,18 1,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,49 5,23 1,18 1,16
JEDNOSTKOWE

 

40980889_Pozbud_SSF_3Q2021-sig-sig_2.pdf

40980889_Pozbud_Zaswiadczenie_o_zgodnosci_2021_11_29-sig-sig_1.pdf