Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 191 195 176 528 191 195 176 528
Przychody z umów z klientami 2 548 703 1 592 221 543 665 349 286
Zysk z działalności operacyjnej 196 129 137 521 41 836 30 168
EBITDA 221 875 164 320 47 328 36 047
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 1 160 931 248 204
Zysk przed opodatkowaniem 195 714 140 871 41 748 30 903
Zysk netto 183 590 118 110 39 162 25 910
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 78 683 5 045 16 784 1 107
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -65 992 -43 952 -14 077 -9 642
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -112 645 -49 070 -24 028 -10 765
Przepływy pieniężne netto razem -99 954 -87 977 -21 321 -19 300
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,74 7,58 2,50 1,66
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,56 7,49 2,47 1,64
POZYCJE BILANSU 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa razem 1 406 361 1 172 616 288 792 254 950
Aktywa trwałe 454 030 382 578 93 234 83 180
Aktywa obrotowe 952 331 790 038 195 559 171 770
Kapitał własny 761 264 685 897 156 324 149 127
Kapitał akcyjny 1 563 1 558 321 339
Zobowiązania długoterminowe 28 244 29 479 5 800 6 409
Zobowiązania krótkoterminowe 616 853 457 240 126 669 99 413
Liczba akcji 15 634 287 15 582 689 15 634 287 15 582 689
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 48,69 44,02 10,00 9,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 47,94 43,46 9,84 9,45
Wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 6,80 2,92 1,40 0,63
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody z działalności holdingowej 118 806 40 130 25 343 8 803
Zysk z działalności operacyjnej 102 529 26 829 21 871 5 885
EBITDA 103 127 27 515 21 998 6 036
Zysk przed opodatkowaniem 102 402 26 872 21 844 5 895
Zysk netto 102 452 26 878 21 854 5 896
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 257 30 712 22 452 6 737
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 610 13 524 1 410 2 967
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -111 525 -48 393 -23 789 -10 616
Przepływy pieniężne netto razem 342 -4 157 73 -912
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,55 1,73 1,40 0,38
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,45 1,70 1,38 0,37
POZYCJE BILANSU 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa razem 286 223 293 671 58 775 63 850
Aktywa trwałe 281 356 281 639 57 776 61 234
Aktywa obrotowe 3 493 10 668 717 2 319

 

43967516_Raport_za_3Q_2022_Grupa_Alumetal_1.pdf