Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 81 434 75 097 17 371 16 474
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 5 317 6 117 1 134 1 342
EBITDA 7 403 8 137 1 579 1 785
Zysk/Strata brutto 27 841 5 763 5 939 1 264
Zysk/Strata netto 22 657 3 248 4 833 713
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 217 9 974 473 2 188
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 29 442 -1 748 6 280 -383
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 178 -5 267 -4 091 -1 155
Przepływy pieniężne netto razem 12 481 2 959 2 662 649
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 317 655 2 317 655 2 317 655
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 9,78 (PLN) 1,40 (PLN) 2,09 (EUR) 0,31 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa razem 59 472 59 639 12 212 12 967
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 123 27 784 4 954 6 041
Zobowiązania długoterminowe 1 985 2 746 408 597
Zobowiązania krótkoterminowe 22 138 25 038 4 546 5 444
Kapitał własny 35 349 31 855 7 259 6 926
Kapitał podstawowy 2 318 2 318 476 504
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 7 950 7 689 1 696 1 687
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -516 -329 -110 -72
EBITDA 854 968 182 212
Zysk/Strata brutto 15 407 2 372 3 286 520
Zysk/Strata netto 12 673 2 329 2 703 511
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 316 1 040 -921 228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 32 575 1 393 6 949 306
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 190 -2 472 -4 093 -542
Przepływy pieniężne netto razem 9 069 -39 1 935 -9
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 317 655 2 317 655 2 317 655
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 5,46 (PLN) 1,00 (PLN) 1,16 (EUR) 0,22 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa razem 29 794 35 963 6 118 7 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 657 7 741 1 572 1 683
Zobowiązania długoterminowe 810 1 341 166 292
Zobowiązania krótkoterminowe 6 847 6 400 1 406 1 391
Kapitał własny 22 137 28 222 4 546 6 136
Kapitał podstawowy 2 318 2 318 476 504

 

44048825_FS_GKK2_Holding_SA_9M2022_1.pdf