Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 449 016 425 004 317 871 90 656
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 463 743 -7 950 101 731 -1 696
EBITDA (*) 478 076 10 328 104 876 2 203
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 442 420 15 179 97 054 3 238
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 240 226 9 770 435 10 240 226 9 770 435
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR 43,20 1,55 9,48 0,33
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 395 493 13 783 86 759 2 940
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -261 649 -109 338 -57 398 -23 322
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -335 052 -1 302 -73 500 -278
Stan na: 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022
Aktywa razem 1 305 963 1 272 777 281 889 261 361
Kapitał własny 1 131 710 1 203 377 244 277 247 110

 

44083551_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa.BES_3.pdf

44083551_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2022.BES_1.pdf

44083551_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe.BES_2.pdf