Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 12 130 556 10 832 842 2 568 509 2 344 264
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 222 162 167 166 47 040 36 175
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 163 507 150 314 34 621 32 528
Zysk (strata) netto 130 846 120 990 27 705 26 183
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 130 846 120 990 27 705 26 183
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 184 414 155 208 39 048 33 588
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 184 414 155 208 39 048 33 588
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 160 604 -35 834 34 006 -7 755
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 524 -14 677 -1 593 -3 176
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -132 421 79 083 -28 039 17 114
Przepływy pieniężne netto razem 20 659 28 572 4 374 6 183
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 8,08 7,47 1,71 1,62
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 8,08 7,47 1,71 1,62
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2023-03-31 2022-06-30 2023-03-31 2022-06-30
Aktywa razem 3 409 959 3 422 484 729 325 731 206
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 303 169 1 143 839 278 723 244 379
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 1 303 169 1 143 839 278 723 244 379
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 462 3 459
Zobowiązania długoterminowe 116 990 175 444 25 022 37 483
Zobowiązania krótkoterminowe 1 989 800 2 103 201 425 580 449 344
Zobowiązania razem 2 106 790 2 278 645 450 602 486 828
Wartość księgowa na 1 akcję 80,50 70,66 17,22 15,10
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 80,50 70,66 17,22 15,10
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 7 084 610 6 468 267 1 500 087 1 399 755
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 122 057 72 439 25 844 15 676
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 106 424 80 794 22 534 17 484
Zysk (strata) netto 88 325 67 047 18 702 14 509
Całkowity dochód ogółem 104 555 61 184 22 138 13 240
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 933 24 978 18 407 5 405
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 318 36 880 -2 820 7 981
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -67 157 -21 798 -14 220 -4 717
Przepływy pieniężne netto razem 6 458 40 060 1 367 8 669
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 5,46 4,14 1,16 0,90
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 5,46 4,14 1,16 0,90
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2023-03-31 2022-06-30 2023-03-31 2022-06-30
Aktywa razem 2 209 418 2 133 522 472 552 455 822
Kapitał własny razem 800 823 721 351 171 281 154 115

 

45382811_QSR_Q3_22-23_1.pdf