Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 49 324 38 328 10 776 8 176
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 4 421 3 445 966 735
EBITDA 6 138 5 418 1 341 1 156
Zysk/Strata brutto 14 467 25 800 3 161 5 503
Zysk/Strata netto 12 345 22 657 2 697 4 833
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 492 2 217 -763 473
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 928 29 442 4 572 6 280
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 427 -19 178 -312 -4 091
Przepływy pieniężne netto razem 16 009 12 481 3 497 2 662
Średnioważona liczba akcji 2 458 522 2 317 655 2 458 522 2 317 655
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 5,02 (PLN) 9,78 (PLN) 1,10 (EUR) 2,09 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 71 172 60 876 15 353 12 980
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 979 23 194 6 683 4 946
Zobowiązania długoterminowe 4 532 3 770 978 804
Zobowiązania krótkoterminowe 26 447 19 424 5 705 4 142
Kapitał własny 40 193 37 682 8 671 8 035
Kapitał podstawowy 2 459 2 468 530 526
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 7 116 7 950 1 555 1 696
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 114 -516 25 -110
EBITDA 1 088 854 238 182
Zysk/Strata brutto 9 491 15 407 2 073 3 286
Zysk/Strata netto 8 083 12 673 1 766 2 703
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -94 -4 316 -21 -921
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 27 230 32 575 5 949 6 949
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -857 -19 190 -187 -4 093
Przepływy pieniężne netto razem 26 279 9 069 5 741 1 935
Średnioważona liczba akcji 2 458 522 2 317 655 2 458 522 2 317 655
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 3,28 (PLN) 5,46 (PLN) 0,72 (EUR) 1,16 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 42 308 28 579 9 127 6 094
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 065 6 585 4 760 1 404
Zobowiązania długoterminowe 2 393 3 866 516 824
Zobowiązania krótkoterminowe 19 672 2 719 4 244 580
Kapitał własny 20 243 21 994 4 367 4 690
Kapitał podstawowy 2 459 2 468 530 526

 

46976743_zal01_FS_GK_Fabrity_Holding_SA_3M2023.pdf