Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody z umów z klientami 2 123,5 2 486,1 463,2 531,9
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 56,0 (10,3) 12,2 (2,2)
Zysk przed opodatkowaniem 8,8 (1,6) 1,9 (0,3)
Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki (1,9) (11,9) (0,4) (2,5)
Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (0,9) (0,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (0,1) 254,7 54,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (56,8) (71,4) (12,4) (15,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54,3 (119,5) 11,8 (25,6)
Przepływy pieniężne netto, razem (2,6) 63,8 (0,6) 13,6
Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej (0,30) (1,73) (0,07) (0,37)
Aktywa, razem 2 180,5 2 444,6 470,4 502,0
Zobowiązania długoterminowe 162,5 214,3 35,1 44,0
Zobowiązania krótkoterminowe 926,1 1 096,0 199,8 225,1
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 091,9 1 132,8 235,5 232,6
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 1,5 0,3
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,2
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829 103 829 103 829 103 829
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 142,33 147,66 30,70 30,32
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 0,76

 

46984811_zal01_Amica_S.A._3Q2023_Sprawozdanie_z_dzialalnosci__002_.pdf

46984811_zal02_Amica_S.A._3Q2023_Sprawozdanie_finansowe__002_.pdf