Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE 01.01.-30.09.2023 01.01-30.09.2022 01.01.-30.09.2023 01.01-30.09.2022
PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 244 549 167 659 53 426 35 763
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 093 29 041 10 944 6 195
Zysk (strata) brutto 40 236 22 563 8 790 4 813
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 34 896 17 715 7 624 3 779
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) 32 896 21 885 7 187 4 668
– z działalności zaniechanej (tys. zł) 2 000 -4 170 437 -889
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
PLN PLN EUR EUR
Aktywa razem 571 864 508 330 123 363 108 388
Rzeczowe aktywa trwałe 30 936 60 940 6 674 12 994
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 5 973 25 451 1 288 5 427
Należności krótkoterminowe 75 822 48 086 16 356 8 547
Należności długoterminowe 9 810 11 369 2 116 2 424
Zobowiązania krótkoterminowe 216 074 192 082 46 612 40 957
Zobowiązania długoterminowe 94 489 89 839 20 383 19 155
Kapitał własny 261 301 226 409 56 368 48 276
Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 672 9 560
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-30.09.2023 01.01-30.09.2022 01.01.-30.09.2023 01.01-30.09.2022
PLN PLN EUR EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 917 -24 474 -6 489 -5 220
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 46 074 2 453 9 994 523
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 269 10 724 -4 180 2 288
Zmiana stanu środków pieniężnych -3 111 -11 297 -675 -2 410
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,78 0,40 0,17 0,08
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,74 0,40 0,16 0,09
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,04 0,00 0,01 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,78 0,40 0,17 0,08
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,74 0,40 0,16 0,09
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,04 0,00 0,01 0,00
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
PLN PLN EUR EUR
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,83 5,05 1,26 1,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,83 5,05 1,26 1,08
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Wybrane dane finansowe 01.01.-30.09.2022 01.01.-30.09.2023 01.01.-30.09.2023 01.01.-30.09.2022
PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 467 131 916 28 820 5 432

 

46999913_zal01_GK_COMPREMUM_Raport_Q32023-sig-sig-sig.pdf