Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 352 316 425 004 76 970 90 656
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -60 561 -7 950 -13 231 -1 696
EBITDA (*) -44 177 10 328 -9 651 2 203
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -27 359 15 179 -5 977 3 238
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 601 129 9 770 435 9 601 129 9 770 435
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR -2,85 1,55 -0,62 0,33
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 007 13 783 1 312 2 940
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 767 -109 338 -5 848 -23 322
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 315 -1 302 -7 715 -278
Stan na: 30.09.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022
Aktywa razem 1 005 042 1 272 777 216 809 261 361
Kapitał własny 899 704 1 203 377 194 086 247 110

 

47026682_zal01_FS_3Q2023_MMSA_jednostkowe_MSR_ESEF-sig.pdf

47026682_zal02_FS_3Q_2023_IFRS__MMGK__ESEF-sig.pdf

47026682_zal03_Raport_Kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_2023_Q3.pdf